Monete - Savoia (.. - 1861)

Monete - Savoia (.. - 1861)